Kto może otworzyć dom opieki dla seniorów?

Kto może otworzyć dom opieki dla seniorów?

Dom pomocy społecznej (DPS), potocznie dom opieki to określenie dla podmiotu, do którego są przyjmowane głównie osoby starsze, którym należy zapewnić stałą opiekę medyczną. W ostatnim czasie zapotrzebowanie na usługi świadczone przez domy pomocy społecznej znacznie wzrosło. W związku z postępującym procesem starzenia się społeczeństwa nic nie wskazuje na to, aby ten stan rzeczy miał się w najbliższym czasie zmienić. Otwarcie własnego domu pomocy społecznej wydaje się być zatem dobrym pomysłem na działalność gospodarczą. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, kto może otworzyć własny dom opieki. Zapraszamy do wnikliwej lektury. 

Dom pomocy społecznej – najważniejsze informacje 

Dom pomocy społecznej to placówka zajmująca się świadczeniem usług opiekuńczych, leczniczych, bytowych i edukacyjnych dla osób w podeszłym wieku, które wymagają stałej opieki medycznej. Co jest konieczne do tego, aby móc prowadzić własny dom opieki? Podstawowym wymogiem, który koniecznie należy spełnić, jest uzyskanie specjalnego zezwolenia. Skąd można otrzymać takie zezwolenie?
Zezwolenie na prowadzenie domu opieki można otrzymać od wojewody, który jest właściwy dla położenia domu. Przypomnijmy: w Polsce jest 16 wojewodów – po jednym dla każdego z 16 polskich województw. Wojewoda wydaje zezwolenie, zaś podmiot, który wnioskuje o otrzymanie takiego zezwolenia, musi przede wszystkim spełniać szereg warunków oraz standardów, które określono dla domów pomocy społecznej. Te standardy są bardzo dokładnie omówione w ustawie o pomocy społecznej.
Kandydat chcący uruchomić swój dom opieki musi także przedstawić szereg dokumentów. Najważniejsze dokumenty to: tytuł prawny do danej nieruchomości, w której ma się w przyszłości mieścić placówka oraz regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej. Dopuszczalne jest także dołączenie projektu regulaminu. Aby zezwolenie na uruchomienie domu pomocy społecznej zostało wydane, należy również przeprowadzić wizytację obiektu. Warto dodać, że zezwolenie na prowadzenie domu opieki jest wydawane na czas nieokreślony. 

Kto może prowadzić dom pomocy społecznej? 

Kto może prowadzić dom pomocy społecznej? Takie pytanie zadaje sobie sporo osób. W katalogu podmiotów uprawnionych do prowadzenia domu pomocy społecznej znajdują się: 

  • osoby fizyczne,
  • różne osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, Kościół Katolicki i inne związki wyznaniowe, stowarzyszenia, fundacje i organizacje społeczne.

Jakie obowiązki ma dom pomocy społecznej? O czym musi pamiętać jego właściciel? 

Wszelkie wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki seniorom oraz zaspokajaniem ich elementarnych potrzeb życiowych i społecznych ponosi dom pomocy społecznej. Obowiązkiem domu opieki jest także umożliwienie oraz zorganizowanie mieszkańcom pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, które przysługują im w oparciu o przepisy polskiego prawa.
Obowiązkiem domu pomocy społecznej jest pokrywanie opłat ryczałtowych oraz częściowo odpłatności do wysokości limitu ceny, które są przewidziane w przepisach dotyczących Narodowego Funduszu Zdrowia. Ponadto, dom pomocy społecznej może także ponosić wydatki związane z realizacją niezbędnych usług pielęgnacyjnych w zakresie wykraczającym poza ustawowe uprawnienia omówione w przepisach dotyczących Narodowego Funduszu Zdrowia.  

Polecamy także:

Jak działa dom pomocy społecznej? 

Tak jak wspomnieliśmy powyżej, dom opieki to specjalny rodzaj ośrodka prowadzony przez jednostkę samorządu terytorialnego, Kościół katolicki, fundację lub osobę fizyczną, do którego przyjmowani są pacjenci, którym należy zapewnić regularną opiekę medyczną. Do najważniejszych przesłanek, które kwalifikują seniora do umieszczenia w domu pomocy społecznej, zalicza się postępującą demencję starczą, chorobę Alzheimera, brak możliwości samodzielnego poruszania się, nietrzymanie moczu i stolca i wiele innych, nieuleczalnych schorzeń. Dodatkowym elementem, który może przesądzić o konieczności umieszczenia seniora w domu opieki społecznej, jest częściowa lub całkowita niesprawność bądź brak opiekuna prawnego. 

Jak przyjmowani są seniorzy do domu opieki – najważniejsze informacje 

Zanim pacjent zostanie na stałe umieszczony w placówce, jaką jest dom opieki społecznej, najpierw należy wykonać cały szereg czynności. Przede wszystkim, trzeba wypełnić szereg dokumentów oraz dostarczyć je do położonego najbliżej miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. Osobami uprawnionymi do wypełnienia takich dokumentów są nie tylko seniorzy, którzy mieliby do takiego domu trafić, ale również członkowie jego rodziny lub nawet pracownicy ośrodka pomocy społecznej. W przypadku, gdy wniosek trafi już do domu opieki społecznej i zostanie rozpatrzony przez danego pracownika socjalnego, następuje przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. W trakcie takiego wywiadu dochodzi do weryfikacji wszystkich informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej osoby, która miałaby znaleźć się w domu opieki społecznej. Jeśli ta weryfikacja przebiegnie pozytywnie, nic nie stoi na przeszkodzie, aby senior mógł zamieszkać w DPS-ie.