Gdzie zgłasza się organizację półkolonii?

Gdzie zgłasza się organizację półkolonii?

Czy w Twoim mieście brakuje takich miejsc, w których dzieci i młodzież mogłyby spędzić czas wolny od szkoły? Jeśli zastanawiasz się nad zorganizowaniem letnich półkolonii, to pewnie w Twojej głowie pojawia się mnóstwo pytań i wątpliwości. Kto może organizować tego typu wypoczynek? Gdzie może on zostać zorganizowany oraz komu należy zgłosić fakt organizacji? Odpowiedzi na te pytania poznasz po przeczytaniu poniższego artykułu.

Półkolonie – na czym polega ta forma wypoczynku?

Wypoczynek, zgodnie z obwiązującą ustawą, to organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – w okresach, kiedy nie chodzą one do szkoły. Definicja ta obejmuje nie tylko wyjazdy, ale także różne formy spędzania wolnego czasu w mieście. Jedną z takich form są właśnie półkolonie, czyli forma zespołowego wypoczynku, organizowanego w miejscu zamieszkania dzieci i młodzieży. Przepisy regulujące organizację wypoczynku określone zostały w dwóch podstawowych dokumentach, którymi są:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Jeżeli dana forma organizacji czasu wolnego ma zostać uznana za wypoczynek, to musi ona spełniać pewne warunki określone w aktualnie obowiązującej ustawie. Zgodnie z jej zapisami wypoczynek musi być także taką formą, której celem jest regeneracja sił fizycznych i psychicznych jego uczestników. Nie oznacza to jednak, że w czasie kolonii, półkolonii czy obozów nie mogą być przeprowadzane zajęcia umysłowe. Wypoczynek może łączyć się z prowadzeniem szkoleniem i rozwijaniem zainteresowań.

Gdzie zgłosić organizację wypoczynku?

Organizatorem półkolonii może zostać niemal każdy – kto jest w stanie spełnić podstawowe wymagania. Jednak osoba, która podejmuje się zorganizowania wypoczynku, nie może działać w celach zarobkowych, a jeżeli w takich celach działa, to zorganizowany przez niego wypoczynek nie może być tak zwaną imprezą turystyczną. Każda osoba podejmująca się organizacji wypoczynku musi zgłosić ten fakt poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Jak to zrobić?

 1. Wejdź na stronę: http://wypoczynek.men.gov.pl i zarejestruj się.
 2. Po prawidłowej rejestracji dokonaj zgłoszenia przy użyciu aplikacji internetowej.
 3. Ostatnim krokiem jest wypełnienie formularza online, a następnie wydrukowanie i złożenie go w wersji papierowej w kuratorium oświaty.

Dużym ułatwieniem jest fakt, że dokumentów nie trzeba dostarczać osobiście – mogą być one wysłane pocztą – jednak należy mieć na uwadze, że zgłoszenie musi zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami kurator oświaty jest zobowiązany do niezwłocznego przesłania elektronicznej wersji zgłoszenia do takich organów, jak:

 • państwowy inspektor sanitarny,
 • Państwa Straż Pożarna,
 • oraz kurator oświaty – właściwym ze względu na miejsce zlokalizowania wypoczynku.

Wypoczynek może zostać zorganizowany zarówno w obiektach okazjonalnie wykorzystywanych do wypoczynków – w co nie włącza się wypoczynku organizowanego na terenie szkół i placówek edukacyjnych, ale może on mieć także miejsce na terenach bez stałej infrastruktury komunalnej – przez co rozumie się na przykład biwak. Wówczas dla każdego z tych przypadków istnieją inne dokumenty – które należy dołączyć do zgłoszenia.

Wypoczynek w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku wymaga dołączenia:

 1. Szkicu poszczególnych pomieszczeń obiektu- z określeniem tego, jakie spełniają funkcję.
 2. Kopii opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej – co ma na celu zapewnienie o odpowiednim przygotowaniu budynku do ewentualnego pożaru.

Wypoczynek w miejscu bez stałej infrastruktury komunalnej wiąże się natomiast z koniecznością dołączenia:

 1. Szkicu sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego na wypoczynek.
 2. Kopii opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej – co z kolei informuje o przygotowaniu przeciwpożarowym danego miejsca.

Kto może zarejestrować półkolonie?

Jak widzisz rejestracja półkolonii nie jest niczym trudnym, trzeba jedynie dobrze się przygotować i wiedzieć jakie dokumenty należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego. Jednak pewnie ciągle zastanawiasz się, kto może zostać organizatorem? Otóż organizacją mogą zająć się:

 • szkoły i placówki edukacyjne,
 • organizacje pozarządowe,
 • osoby fizyczne i osoby prawne nieposiadające osobowości prawnej,
 • oraz wpisani do rejestru organizatorów turystyki przedsiębiorcy.

Wynika z tego, że nie trzeba spełniać nadzwyczajnych wymagań, aby móc zorganizować półkolonie. Jednak dla niektórych z tych podmiotów prawo przewiduje dodatkowe działania, z którymi należy się zapoznać i wykonać. Jak mogą wyglądać takie działania i skąd mamy wiedzieć, że konieczne jest ich podjęcie? Wszystkie wytyczne opisane zostały w obowiązującej ustawie. Na przykład w sytuacji, gdy zgodę na zorganizowanie wypoczynku otrzyma organizacja pozarządowa, to powinna ona zgłosić to do kuratorium, które skontroluje, czy spełnia ona szereg określonych ustawowo warunków.